ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน Bizone

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน Bizone ฉบับนี้ ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เว็ปไซต์ และบริการใด ๆ ของ Bizone แก่ผู้ใช้บริการ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

 • 1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เพลง เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลอื่น ๆ
 • 1.2 “เนื้อหาหลัก” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ ของ Bizone
 • 1.3“เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลดบนระบบการให้บริการฯ
 • 1.4 “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ และผู้ใช้งานจากหน้าเว็ปไซต์
 • 1.5 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งเผยแพร่หรืออัพโหลดโดย Bizone ภายใต้ “ชื่อ”, “ข้อตกลง”, “แนวทางปฏิบัติ” หรือ ภายใต้ “นโยบาย” อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

 • 2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว
 • 2.2 สำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดังกล่าวใช้บริการฯ ในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้โดยปริยาย
 • 2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับการใช้งานข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

Bizone ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่ Bizone เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว Bizone จะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของ Bizone หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ Bizone กำหนด

4. บริการสมัครสมาชิก

 • 4.1 ผู้ใช้อาจได้รับบริการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมหรือได้รับบริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Bizone ทั้งนี้ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าบริการบางส่วนเพื่อใช้งานเนื้อหาหลักของ Bizone ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิกฯ วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ Bizone
 • 4.2 ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการฯ ดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้อาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น

5. บัญชีผู้ใช้

 • 5.1 เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 5.2 ผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด
 • 5.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนใด ๆ เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ Bizone อาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการรับรองตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเอง
 • 5.4 Bizone ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่า หนึ่ง (1) ปี หรือนานกว่านับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าว
 • 5.5 สิทธิ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
 • 5.6 บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิ์ในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์หรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 6.1 Bizone ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก
 • 6.2 Bizone ใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ดำเนินการทำงานอย่างรัดกุมมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ ถูกทำอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • 6.3 Bizone จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ ตาม “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “Privacy Policy”

7. การให้บริการฯ

 • 7.1 ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อการสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 • 7.2 Bizone ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ Bizone เห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ ลักษณะการลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
 • 7.3 Bizone อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

  (2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน

  (3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

  (4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

  (5) เมื่อ Bizone เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

8. เนื้อหา

 • 8.1 ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ เมื่อใช้เนื้อหาหลักซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ เช่น ระยะเวลาในการใช้บริการฯ และเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าจะมีถ้อยคำดังต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ เช่น “การซื้อ”, “การขาย” และถ้อยคำอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ในกรณีนี้ Bizone จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาหลักที่ Bizone เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
 • 8.2 ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากขอบเขตวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
 • 8.3 ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม และ Bizone จะไม่ได้มาซึ่งสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาที่มีความเป็นสาธารณะสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาดังกล่าวได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จาก Bizone ให้สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดได้
 • 8.4 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองเนื้อหา (Back-up) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง Bizone ไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด
 • 8.5 Bizone อาจทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันเนื้อหาจากผู้ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หาก Bizone เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม Bizone ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างไร
 • 8.6 หาก Bizone เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ Bizone เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้ใช้ในการที่ใช้เนื้อหาในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น

9. ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ Bizone กำหนด

 • 9.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางการปกครองที่มีผลทางกฎหมาย
 • การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
 • การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
 • การกระทำที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • 9.2 การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ Bizone กำหนดไว้
 • 9.3 การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 • 9.4 การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Bizone และ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 • 9.5 กระทำต่าง ๆ เช่น การส่งข้อความซึ่งมีเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปให้แก่ผู้ใช้เป็นจำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจาก Bizone) การเพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นเพื่อนหรือการแชทเป็นกลุ่มแบบสุ่ม หรือการกระทำอื่นใดที่ Bizone ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
 • 9.6 การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิ์ในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ Bizone และ/หรือบุคคลที่สาม
 • 9.7 การกระทำที่บ่งบอก ชี้นำ ส่งผล หรือแสดงออกลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารของเด็กหรือเยาวชนหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจเป็นต้น
 • 9.8 การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือ ไม่เป็นธรรม
 • 9.9 การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.11 ข้างต้น
 • 9.10 การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.12 ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

10. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • 10.1. ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปเนื่องมาจากการใช้บริการฯ นี้
 • 10.2. Bizone อาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ Bizone (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ Bizone พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม

  (2) ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว

  (3) ผู้ใช้ทำให้ Bizone เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  (4) ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ในกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ Bizone เห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้

  (5) Bizone สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ Bizone เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น

 • 10.3. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ Bizone ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก Bizone เนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Bizone ทันทีที่ Bizone ร้องขอ

11. ข้อจำกัดความรับผิดของ Bizone

 • 11.1. Bizone จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Bizone อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาให้บริการฯ ระหว่างผู้ใช้และ Bizone เป็นสัญญาผู้บริโภคซึ่งอยู่ใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค Bizone ต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อเฉพาะส่วนของตน ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือการละเมิดในขอบเขตดังต่อไปนี้

  (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น)

 • 11.2. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Bizone Bizone มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

  (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น)

  (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่มีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

12. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไม่สามารถพึ่งพาบริการฯ นี้เป็นบริการหลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานดับเพลิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งให้บริการฉุกเฉิน

13. ไม่รับประกันความเสียหาย

Bizone จะไม่รับประกันใด ๆ แก่ผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาหลักฯ) ว่าบริการฯ ที่เสนอนั้นจะปราศจากข้อบกพร่อง (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของระบบ หรือบัค หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ Bizone ไม่มีความรับผิดชอบในการจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

14. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ Bizone เกี่ยวกับการให้บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค) ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ

15. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

 • 15.1. สำหรับการแจ้งเตือนจาก Bizone ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ Bizone อาจใช้วิธีการที่ Bizone เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการฯหรือเว็บไซต์ของ Bizone เอง
 • 15.2. สำหรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ต่อ Bizone เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามสำหรับลูกค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือติดต่อเข้ามาตามที่อยู่ที่อยู่ในระบบการให้บริการฯ หรือหน้าเว็ปไซต์ ซึ่ง Bizone เป็นผู้ให้บริการอยู่

แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2564

สมัครทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

เรียนรู้ระบบการจัดการร้านค้าของเรา สั้น กระชับ เข้าถึงได้ทุกเครื่องมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม