Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและจุดประสงค์ของบริษัทในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอาจมีการพัฒนาและนำเสนอบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ นโยบายฉบับนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกโปรแกรมและเว็ปไซต์ที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด (Omadar Co., Ltd.)

บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้งานโปรแกรมและเว็ปไซต์ของ บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้กับทางบริษัท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้าใช้บริการโปรแกรมหรือเว็ปไซต์ของ บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ทางเว็ปไซต์ได้ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละท่านไว้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ติดต่อ email address และหมายเลขโทรศัพท์
 • ในกรณีที่ผู้ขอเข้าใช้บริการยินยอมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโปรแกรมหรือเว็ปไซต์ของบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะขอเรียกเก็บข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ลักษณะธุรกิจ/อาชีพ หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกเข้ารหัส ซึ่งหมายเลขบัตรเครดิตนี้จะมีเพียงทางธนาคารเท่านั้นที่สามารถเรียกดูข้อมูลจริง ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย รวมถึงเอกสารที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้ ยกตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจัดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำสถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และประสบการณ์การใช้งานของโปรแกรมและเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด อาจมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้บริการเพิ่ม ได้แก่ หมายเลข IP Address ประจำเครื่องมือ ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ค้นหา ชนิดของ browser ที่ใช้ค้นหา ชื่อโดเมน บันทึกหน้าเว็ปของผู้ใช้บริการ และเวลาที่ที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการโปรแกรมและเว็ปไซต์ ตามลำดับ รวมถึงเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้าอีกด้วย
 • บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด แนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมหรือเว็ปไซต์นั้น ๆ ที่เข้าใช้บริการทุกครั้งเพื่อทราบถึงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลของเว็ปไซต์หรือโปรแกรมดังกล่าวเสมอ ว่ามีเลือกจัดเก็บอะไรบ้างและอย่างไร ดังนั้นทางบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็ปไซต์หรือโปรแกรมเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้
 • จัดเก็บข้อมูลบันทึกการเข้าชมเว็ปไซต์ (Logs) คุกกี้ (Cookies) และ ข้อมูลความชื่นชอบในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Online Behavior Information)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการบริการบางส่วนได้ จนกว่าจะมีการมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทตามความเหมาะสม นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบมายังบริษัทต้องเป็นความจริงและถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ร้องขอ มิเช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 • เว็ปไซต์และโปรแกรมของ บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ใช้ชื่อหรือที่อยู่ติดต่อ เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลบริการ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อตัวโปรแกรม/เว็ปไซต์ หรือการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหมายเลขหนังสือเดินทาง ในการออกใบกำกับภาษีเป็นต้น
 • บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด นอกเหนือจากจะได้รับการละเว้นอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
 • ในกรณีที่บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นการจัดส่งไปรษณีย์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมหรือเว็ปไซต์ เป็นต้น ทางบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ถูกว่าจ้างต่อนั้นดำเนินการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างถึงที่สุด และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากการว่าจ้างนั้น ๆ เท่านั้น
 • บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้ กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด นอกเหนือจากจะได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

  - กรณีใช้เป็นข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

  - กรณีที่ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล หรือกรณีที่การขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะกระทำได้

  - กรณีที่ข้อมูลมีความจำเป็นต่อองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่นบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

  - กรณีที่การได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม

 • บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะไม่ขอข้อมูลชีวมาตร (ลายนิ้วมือ รูปภาพใบหน้า หรือข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ) จากท่านในทุกกรณี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ความพิการหรือความคิดเห็นทางการเมือง

สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดทั้งหมดจากทางโปรแกรมและเว็ปไซต์ของ บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด เพียงแค่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวแก่บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเว็ปไซต์หรือโปรแกรมของบริษัท ท่านสามารถ...

 • ใช้สิทธิ์การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษทางการตลาดเท่านั้น
 • ใช้สิทธิ์เพื่อขอเข้าดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
 • ใช้สิทธิ์การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทยินยอมทำการตรวจสอบข้อร้องเรียกดังกล่าว
 • ใช้สิทธิ์ในการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงของทางบริษัท

ข้อกำหนดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ด้วยตนเอง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ได้สร้างกฎระเบียบภายในองค์กรเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านแก่พนักงานและบุคลากรในทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่มีความสำคัญสูง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่อาศัย และหมายเลขบัตรประชาชน ทางบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จึงสร้างช่องทางการสื่อสารแบบเข้ารหัสลับ เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถรั่วไหลได้ด้วยการใช้ SSL protocol

การใช้คุกกี้ (Cookies)

อนึ่ง คุกกี้ คือข้อมูลที่เว็ปไซต์จะส่งไปยัง browser ที่ท่านใช้ค้นหา เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวในระบบของท่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานหน้าเว็ปไซต์หรือโปรแกรม จะทำให้บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด

สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ได้จนกว่าจะออกจากโปรแกรมหรือหน้าเว็ปไซต์ หรือทำการลบคุกกี้นั้นด้วยตัวเอง หรือไม่อนุญาติให้คุกกี้ทำงานอีกต่อไป

คุกกี้มีส่วนช่วยให้การใช้งานและประสบการณ์ในการใช้บริการมีความคล่องตัวและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นข้อมูลที่จะช่วยจดจำประวัติการทำงานไว้ให้เพื่อเรียกใช้อีกในภายหลัง

ทางบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด จะนำข้อมูลคุกกี้ที่ได้รับการบันทึกไว้นี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือนำไปต่อ ยอดเพื่อพัฒนาโปรแกรมและเว็ปไซต์ต่อไป นอกจากนี้คุกกี้จะทำการจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดทั้งจากบริษัท โอมาด้าร์ จำกัด เองและบริษัทพันธมิตรทางการค้า เช่นการเลือกแสดงสินค้าที่ท่านมีแนวโน้มว่าจะสนใจหรือการป้องกันไม่ให้ท่านมองเห็นโฆษณาตัวเดิมซ้ำบ่อย ๆ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด อาจทำการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์หรือใช้งานโปรแกรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายทุกครั้ง

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือติชมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์และโปรแกรมรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
บริษัท โอมาด้าร์ จำกัด ยินดีน้อมรับฟังทุกคำเรียกร้องและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในช่องทางต่าง ๆ

สมัครทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

เรียนรู้ระบบการจัดการร้านค้าของเรา สั้น กระชับ เข้าถึงได้ทุกเครื่องมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม